od 1933 r.

Stowarzyszenie
Elektryków
Polskich


Biuro Badawcze ds. Jakości

ul. M. Pożaryskiego 28
04-703 Warszawa

Aktualności / Aktualności / Zapytanie ofertowe - 01-2017

Nowości

Protokół z postępowania 02/2017

W zakładce Aktualności zamieszczono Protokół z ...

więcej >>

Protokół z postępowania 01/2017

W zakładce Aktualności zamieszczono Protokół z ...

więcej >>

Zapytanie ofertowe - 02-2017

  Postępowanie nr: 02/2017 Warszawa, dn.10 ...

więcej >>

Zapytanie ofertowe - 01-2017

Postępowanie nr: 01/2017

Warszawa, dn.10.02.2017  

 

 

                                                          Zapytanie ofertowe

           

 

 

Przedmiot zapytania (nazwa): Wykonanie stanowiska do badania urządzeń ograniczających przepięcia

 

Realizacja projektu w ramach konkursu nr. RPLU.01.03.00-IP.01-06-001/17 Oś priorytetowa 1 Badania i innowacje Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

 

1.       Zamawiający:

 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14

Biuro Badawcze ds. Jakości

04-703 Warszawa, ul. Pożaryskiego 28

NIP 526-000-09-79

                               

2.       Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

 

 

 Miejsce realizacji zamówienia : Laboratorium Aparatów Niskiego Napięcia SEP-BBJ w Lublinie ul. M.Rapackiego 13

 Podstawowe parametry jakie powinno spełniać stanowisko do badania urządzeń ograniczających przepięcia:

 

 

·         Znamionowy prąd udarowy na wyjściu: od 5kA do 100 kA  dla impulsu 10/350µs  wykorzystywanego do badania ograniczników przepięć

·         Znamionowy prąd udarowy na wyjściu: od 50kA do 200 kA  dla impulsu 10/350µs wykorzystywanego do badania elementów systemów odgromowych

·         Kształt generowanego udaru prądowego: zgodnie z wymaganiami punktu 8.1.1
normy PN-EN 61643-11:2012

·         Możliwość zmiany kształtu poprzez prostą wymianę elementów

·         Napięcie ładownia kondensatorów do 80 kV

·         Wbudowana sonda do pomiaru kształtu i amplitudy  prądu wyjściowego

·         Funkcja automatycznego załączania i odłączania napięcia AC o wartości do 2kV i prądzie 5A do badanego obiektu

·         Możliwość synchronizacji udarów z fazą napięcia AC

·         Możliwość realizacji sekwencji udarów zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 61643-11

·         Rejestracja udarów ( nie tylko amplitudy, ale też kształtu ) - oscyloskopy cyfrowe pozwalające na rejestrację przebiegów prądowych i napięciowych

·         System kamer dający możliwość rejestracji przebiegu próby i rejestrację obrazu w podczerwieni

·         Oprogramowanie zapewniające akwizycję, obróbkę oraz edycję zarejestrowanych przebiegów.

·         Zasilanie generatora poprzez sieć 3-fazową niskiego napięcia

·         Zabezpieczenie stanowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP

 

 

3.       Warunki realizacji zamówienia:

 

Termin realizacji zamówienia – 10 miesięcy od momentu podpisania umowy

Termin płatności – 14 dni od otrzymania faktury, przewidujemy możliwość wypłacenia zaliczek zgodnie z warunkami umowy, wysokość zaliczek nie może przekroczyć 70% całkowitej kwoty zamówienia

Okres gwarancji – 24 miesiące od podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego

 

 

 

4.          Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

 

- cena  -  waga 50 %

- parametry techniczne -  waga 45 %

- okres gwarancji -  waga 5 %

 

Kryteria oceny :

 

Najniższa oferowana cena i najdłuższy okres gwarancji będą dawały maksymalną wartość procentową, inne oferty będą pomniejszane o różnicę procentową pomiędzy poszczególnymi o ofertami. Ta różnica procentowa będzie odejmowana od maksymalnej wartości wagi danego kryterium. Kryterium dotyczące parametrów technicznych ocenione będzie przez zespół ekspertów składający się z co najmniej trzech pracowników Laboratorium Aparatów Niskiego Napięcia SEP-BBJ Lublin.

 

5.          Miejsce, sposób, termin i godzina składania ofert:  oferty prosimy przesyłać droga mailową do dn. 13.03.2017 na adres : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

6.          Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

 

        Oferta cenowa - zał. nr 1

        Informację dotyczącą terminu realizacji i warunków gwarancji

        Specyfikację techniczną stanowiska zawierającą opis spełnienia wymaganych parametrów technicznych

 

7.     Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia (koszt transportu, ew. ubezpieczenia).

 

8.     Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania bez podania przyczyny przed terminem wyznaczonym na składanie ofert.

 

9.     W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z wnioskodawcą.

 

10.  Rozstrzygnięcie postępowania: protokół z wyboru wykonawcy zamówienia zostanie zamieszczony na stronie  internetowej.

 

11.  Osoba do kontaktu:

 

Marcin Ocioszyński Dyrektor SEP-BBJ  

 

tel. +48 733777765     This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Sprawy techniczne:

      Dariusz Szczepanowski Kierownik Laboratorium Aparatów Niskiego Napięcia SEP-BBJ

     tel. +48 531539114      This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

                       

 

                                                                                                                                                                                                           Zatwierdził i podpisał:

 

                                 

                                             Marcin Ocioszyński                                                

                                                                                                                    

                                          


Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

 

Warszawa, dn. 10.02.2017

 

 

Dot. postęp. nr. 01/2017

 

 

 

O F E R T A

Ja/My niżej podpisani

 

...................................................................................................................................................................

 

z siedzibą:.................................................................................................................................................

 

składamy niniejszą ofertę dotyczącą zapytania:

 

…………………………………………………………………………………………….………………

 

 

Oferujemy:

………………………………………………………………………………………………………………………
dokładna nazwa (producent, model, oznaczenie, itp.) i parametry techniczne ofertowanego przedmiotu

 

 

 

za cenę netto:...........................................zł,

plus podatek VAT ....................................zł

 

tj. cena brutto.............................................zł

słownie:.....................................................................................................................................................

 

Warunki realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia – …………………………………………………………………

Termin płatności – …………………………………………………………………

Okres gwarancji – …………………………………………………………………

……………………….. – …………………………………………………………………

 

 

 

........................................................

            Miejscowość i data

 

 

                                                                ....................................................................................................

                                                                                                                             Pieczęć i podpis wykonawcy

                                                                                                          lub osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

 

Mapa strony | Webmaster